CENA A ÚHRADA KEMPU 2019

 

ÚHRADA A ÚČASTNICKÝ POPLATEK

1. účastník vyplní  přihlášku a zašle ji prostřednictvím emailu, či adresy pořadateli
2. podmínkou pro zařazení mezi účastníky je také zaplacení účastnického poplatku na účet pořadatele:

tj. účet            670100-2210275343/6210             

 

Pro platbu uveďte: variabilní symbol = rodné číslo účastníka, specifický symbol = číslo kempu (1. turnus - 1, 2. turnus - 2, ), do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte.

Informace o stavu Vaší přihlášky a o zaplacení kempu najdete v odkazu – „SEZNAM ÚČASTNÍKŮ“ pro příslušný turnus.  

 

POZOR! – v případě, že nezaplatíte účastnický poplatek společně se zasláním přihlášky, zařadí Vás pořadatel na tzv. „čekací listinu“, odkud budete zařazeni mezi přihlášené účastníky kempu ihned po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele.

... ÚČASTNICKÝ POPLATEK ZA 

FOTBALOVÝ KEMP TOMÁŠE POLÁCHA 2018 ČINÍ 5.400 Kč.

Sourozenecká sleva u nás činí 500,- Kč na druhé Vámi přihlášené dítě, tzn. 1. dítě platí plnou cenu a druhé dítě 4800,- Kč.

 

  • STORNOPOPLATKY

A. Ze strany rodiče:

Pro účastníka, který z jakéhokoliv důvodu nebude moci přijet na kemp, platí následující storno poplatky:

2 měsíce před nástupem - storno poplatek činí 500,- Kč

od 14 dnů do 7 dnů před nástupem 1000,- Kč,

od 7 dnů před nástupem do dne nástupu 2000,- Kč

 

B. Ze strany pořadatele:

Poruší-li na kempu dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit kempovým

řádem, neposlechne-li pokyny trenéra, oznámíme rodiči tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho

účast na kempu bez nároku na vrácení peněz.

 Jestliže účastník odjede v průběhu kempu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.