ŘÁD KEMPU

 

 •  1. PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Přihlášení dítěte na kemp je provedeno po vyplnění a odeslání přihlášky na uvedený e-mailový kontakt. Současně s odesláním přihlášky rodič souhlasí s podmínkami a pravidly přihlášení. Stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

 

 • 2. PLATBA

Aby bylo Vaše dítě zařazeno mezi účastníky kempu je nutno zaplatit účastnický poplatek na účet pořadatele.  Bližší informace o platně uvedeny v sekci Cena a úhrada kempu.    - www.fk-tomasepolacha.cz/prihlaska/cena-a-uhrada-kempu/

Podmínky pro zrušení pobytu:

A. Ze strany rodiče:

Pro účastníka, který z jakéhokoliv důvodu nebude moci přijet na kemp, platí následující storno poplatky:

    2 měsíce před nástupem storno poplatek činí 500,- Kč (výroba trička a míč)

    od 14 dnů do 7 dnů před nástupem 1000,- Kč,

    od 7 dnů před nástupem do dne nástupu 2000,- Kč

B. Ze strany pořadatele:

Poruší-li na kempu dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit kempovým řádem, neposlechne-li pokyny trenéra, oznámíme rodiči tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na kempu bez nároku na vrácení peněz.

Jestliže účastník odjede v průběhu kempu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.

 

Souhlas rodičů s evidencí osobních údajů dítěte:

Rodič souhlasí s použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele fotbalového kempu Tomáše Polácha a ped. pracovníkům.    Zároveň dává souhlas k použití fotografií a videí pořízených v rámci kempu pro prezentaci kempu Tomáše Polácha.

 

Upozornění:

Rodiče jsou odpovědni za ztráty nebo škody způsobené jejich dětmi.

Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu kempu bez vědomí dozoru.

Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, šperky, atd.).

Proto nedoporučujeme tyto věci brát s sebou. Další možností je si tyto schovat u trenéra, či asistenta v úschově.

 

 • NÁSTUP NA KEMP

Nástup je v neděli mezi 12:00 -13:30 hod.    

Ve 14:00  - oficiální uvítání dětí s rodiči. Děti ať jsou po obědě - stravování začíná večeří.

Podmínkou pro nástup na kemp je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), který si u nás necháme a vyplněný list účastníka kempu (včetně lékařského potvrzení) .

 

 • ODJEZD Z KEMPU

Slavnostní ukončení bude v pátek ve 13:00 hod., po obědě.

Převzetí účastníka rodičem bude potvrzeno písemně a bude mu vrácena kartička pojištěnce a veškeré písemnosti. Organizátor bude případně vyžadovat projednání vzniklých škod a závazků účastníka s rodiči.

 

Řád kempu – prosíme rodiče o poučení účastníků

 

Účastníci kempu:

 • se chovají šetrně k veškerému zařízení areálu...
 • jsou povinni udržovat svůj pokoj a okolí v čistotě...
 • nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování, či stěhovat nábytek apod...
 • řídí se řádem kempu a režimem dne... (SEZNÁMENÍ BUDE PROVEDENO první den kempu)
 • dodržují noční klid...
 • nastupují k jídlu vždy umytí...
 • dodržují veškeré hygienické normy...
 • se budou k sobě navzájem chovat přátelsky a čestně...
 • nebudou používat zbytečných vulgarismů...
 • bude v průběhu kempu dávat pozor na svůj zdravotní stav, v případě , i drobných úrazů, tyto nahlásí zdravotníku, nebo hlavnímu vedoucímu kempu...
 • se po dobu konání kempu bude řídit pokyny příslušného vedoucího, trenéra, či dozoru...
 • si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobil atd. u hlavního vedoucího. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného účastníka. Trenéři za ztrátu nenesou  žádnou  odpovědnost!
 • se nebudou vzdalovat bez povolení příslušného pracovníka vedení kempu vzdalovat, či opouštět jeho areál...

 Vymezení areálu a další seznámení s fungováním kempu bede provedeno na prvním společném nástupu účastníků.

  

Každý účastník kempu dodržuje:        pokyny, které dostane na začátku kempu od vedení kempu...